Ułatwienia dostępu

Rejon Działania Powiat Jeleniogórski

Super User
Kategoria:

Miasto Szklarska Poręba:
– Przedszkole Samorządowe nr 1
– Przedszkole Samorządowe nr 2
– Szkoła Podstawowa nr 1
– Szkoła Podstawowa nr 5
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego

Gmina Jeżów Sudecki:
– Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim
– Szkoła Podstawowa w Czernicy
– Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie

Gmina Podgórzyn:
– Przedszkole Publiczne w Podgórzynie
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie
– Szkoła Podstawowa w Ścięgnach
– Szkoła Podstawowa w Sosnówce
– Szkoła Podstawowa w Podgórzynie
– Gimnazjum Gminne w Sosnówce
– Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie

Gmina Stara Kamienica:
– Gimnazjum w Starej Kamienicy
– Szkoła Podstawowa w Kopańcu
– Przedszkole Gminne w Starej Kamienicy
– Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach

Miasto Piechowice:
– Publiczne Gimnazjum
– Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
– Szkoła Podstawowa nr 1
– Przedszkole Samorządowe nr 1
– Przedszkole Samorządowe nr 2

rejon

 

ZADANIA

Super User
Kategoria:

STRATEGIA PRACY PORADNI

Strategie pracy naszej poradni opieramy na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Statut Poradni,
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z póź. zmianami,
 • Karta Nauczyciela – ustawa z dn.26.01.1982 r, ustawa z dn. 21.11.2008r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno –pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 • Rozporządzenie MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007r. Dz. U. 83 poz.562 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( z późniejszymi zmianami 31.03.2009r.)

WIZJA PORADNI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie jest placówką oświatową obejmującą swoim zasięgiem działania pięciu gmin powiatu jeleniogórskiego. Istniejemy po to, aby zapewnić pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną oraz orientacji i poradnictwa zawodowego dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Poradnia jest otwarta na potrzeby środowiska – prowadzi różnorodne formy działalności dostosowane do jego potrzeb.
Zapewniamy poszanowanie prawa każdego do indywidualnego rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa. Poprzez ciągłe dokształcanie, wzbogacanie bazy pomocy i narzędzi do diagnozowania i badań, dbamy o profesjonalizm usług. Współpracując, ze środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami takimi jak szkoły, pomoc społeczna, policja tworzymy kompleksowy system pomocy dzieciom i rodzinie. Staramy się aby pomoc była dostępna zarówno w sensie teoretycznym (tworzymy sieć Punktów Konsultacyjnych) jak i psychologicznym (poprzez psychoedukację i otwartą, życzliwą pomoc). Rozwijamy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka blisko jego miejsca zamieszkania, jednocześnie dbamy o profesjonalną i wielospecjalistyczną pomoc zarówno dziecku jak i jego rodzinie.

 • Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.
 • Dążymy do osiągnięcia wysokich standardów naszych diagnoz oraz do zgodnego z naszą wiedzą i doświadczeniem orzekaniem do odpowiednich form kształcenia i opiniowaniem w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dążymy do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu.
 • Dążymy do objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji.
 • Dążymy do skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata.

MISJA PORADNI

Nasza Poradnia jest placówką otwartą i przyjazną dla klientów. Tworzy ją zespół ludzi, dla których największą wartością i bogactwem jest człowiek. Jesteśmy specjalistami, którzy stale rozwijają się i doskonalą. Naszym zadaniem jest oferowanie kompleksowej profesjonalnej i bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej oraz doradczej dzieciom i młodzieży we współdziałaniu z rodziną, placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Każdy, kto do nas trafi, może uzyskać pomoc. Naszymi klientami są: dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy. Wszystkie nasze wysiłki są ukierunkowane na zespołową, wielospecjalistyczną pomoc naszym klientom. Dbając o ich dobro, podnosimy swoje kwalifikacje, pogłębiamy wiedzę i umiejętności, oferując coraz wyższy poziom świadczonych usług. Potrafimy rozpoznać i zrozumieć potrzeby i problemy naszych klientów, zarówno w zakresie ich rozwoju intelektualnego, jak i emocjonalnego i społecznego. Dzięki naszej fachowej pomocy, nasi klienci mogą uporać się ze swoimi problemami, poznać swoje mocne i słabe strony, rozwinąć potencjalne możliwości i niwelować zaburzenia. Rozumiejąc, że każdy człowiek żyje w konkretnym środowisku społecznym, wspieramy rodzinę i szkołę w realizacji ich funkcji wychowawczych. Nasze działania są dostosowane do zmieniających się warunków społeczno – ekonomicznych kraju i naszego regionu. Dostrzegamy wynikające stąd zagrożenia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, i podejmujemy działania, które skutecznie im zapobiegają. Swoje cele realizujemy poprzez działalność: diagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną, doradczą, interwencyjną, psychoedukacyjną, informacyjną, a także mediację i konsultację. Tak szeroki zakres świadczonych przez nas usług gwarantuje uzyskanie efektywnej pomocy. Szanując naszych klientów, stale analizujemy jakość naszej pracy i chętnie korzystamy z wszelkich uwag i propozycji, które mogą ją podnieść. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Kierunki rozwoju Poradni zmierzają do tego, aby charakteryzował ją odpowiedni poziom pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej i doradczej, prawidłowa organizacja pracy, szeroka oferta udzielanej pomocy oraz sprzyjająca klientom atmosfera – aby Poradnia cieszyła się dobrą opinią wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, organu prowadzącego oraz organu nadzorującego.
Założoną misję zamierzamy realizować poprzez następujące działania:

 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez diagnozę i terapię,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także wspieranie nauczycieli szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie zawodowe pracowników poprzez studia podyplomowe, szkolenia wewnętrzne, kursy kwalifikacyjne, uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego,
 • promocję poradni w środowisku lokalnym (folder, strona internetowa, aktywny udział pracowników w imprezach środowiskowych),
 • systematyczne ulepszanie bazy lokalowej i dydaktycznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie w swoim rejonie działania jest przykładem systemowego działania na rzecz dziecka i jego rodziny w sposób dobrowolny i nieodpłatny. Jesteśmy Zespołem Specjalistów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Odpowiadamy na aktualne potrzeby naszych klientów, stale aktualizując ofertę diagnostyczno – terapeutyczną. Korzystamy z wieloletnich doświadczeń, tradycji naszej placówki i dobrych praktyk poradnictwa w Polsce.