Ułatwienia dostępu

ZESPOŁY

Super User
Kategoria:
  • ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA:

Pracownicy zespołu zajmują się diagnozą i usprawnianiem dzieci od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole; profilaktyka i oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz pomoc jego rodzinie;

SKŁAD ZESPOŁU:
- Alicja Figielska
- Patrycja Sztandera
- Renata Polikowska


  • ZESPÓŁ WSPIERANIA DZIECKA I RODZINY W ZAKRESIE EDUKACJI I WYCHOWANIA:

Pracownicy zespołu diagnozują trudności edukacyjne i wychowawcze dzieci i młodzież oraz ich rodziny, obejmują terapią rodzinną i indywidualną psychologiczną; odbywa się interwencja kryzysowa; prowadzimy terapię EEG Biofeedback dzieci i młodzieży; psychologowie prowadzą warsztatowe zajęcia grupowe w placówkach lub dla placówek na terenie poradni; współpracujemy z nauczycielami, pedagogami i wychowawcami placówek znajdujących się na naszym terenie;

SKŁAD ZESPOŁU:
- Beata Zielińska
- Maria Leszczawska
- Anna Krawczyszyn


  • ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI:

Pracownicy zespołu diagnozują młodzież zagrożoną demoralizacją i niedostosowaną społecznie, ponadto zajmują się ich psychoedukacją, interwencją kryzysową, a także orzecznictwem o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzą zajęcia terapeutyczne z młodzieżą: trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień,
relacje interpersonalne, emocje;

SKŁAD ZESPOŁU:
- Renata Polikowska
- Anna Janda
- Monika Cichoń


  • PORADNICTWO I ORIENTACJA ZAWODOWA

Zadaniem doradcy zawodowego jest udzielanie pomocy młodzieży w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia; określa on przy tym predyspozycje zawodowe i osobnicze, możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową i godzi je z możliwościami systemu edukacyjnego oraz potrzebami rynku pracy; udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych lub prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

SKŁAD ZESPOŁU:
- Krystyna Szychowska
Wspiera: Maria Leszczawska, Dorota Gałuza


  • ZESPÓŁ LOGOPEDYCZNY – PORADNICTWO I TERAPIA

Pracownicy zespołu diagnozują i prowadzą terapię logopedyczną indywidualną oraz grupową; logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkół, przedszkoli i placówek; przesiewowe badania słuchu, wzroku oraz mowy multimedialną Platformą Badań Zmysłów; indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkół, przedszkoli i placówek; udział w zebraniach z rodzicami w przedszkolach, szkołach i placówkach, cykliczne spotkania logopedów organizowane na terenie poradni;

SKŁAD ZESPOŁU:
- Jolanta Krudys
- Alicja Figielska