Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zatrudni psychologa.

Wymiar czasu pracy:
3/4 etat (15 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem i młodzieżą )

Miejsce wykonywania pracy:
Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie oraz w gabinecie zamiejscowym w gminie Podgórzyn.

Przewidywany termin zatrudnienia:
1 październik 2023 r.

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania

Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office –Word, PowerPoint.
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.

Umiejętności zawodowe:
1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
2. Umiejętność pracy w zespole.

Podstawowe obowiązki:
1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu działania poradni .
2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie , ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba .
Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

 

Dyrektor PPPP w Szklarskiej Porębie
Anna Janda

Konkurs na realizację zajęć terapii EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie ogłasza konkurs na realizację zajęć terapii EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Zamawiający:
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

Adres do korespondencji: ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba
REGON: 230891848
Telefon: 75 717 24 67
Adres strony internetowej: www.poradniaszklarska.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Liczba godzin uzależniona od liczby dzieci zakwalifikowanych do zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej.
2. Termin realizacji zadania: od 01.09.2023 do 31.12.2026 r.
3. Wymagania niezbędne

Prowadzenie zajęć może być powierzone Oferentowi , który:

1) jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) udokumentowane przygotowanie do prowadzenia zajęć objętego niniejszym konkursem,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zadań objętych konkursem.

4. Zakres zadań
1) Prowadzenie terapii EEG Biofeedback z dziećmi zakwalifikowanymi do projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”,
2) Wsparcie i współpraca z rodzicami prowadzonych dzieci.
3) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie.
4) Udział w spotkaniach zespołu realizującego zadania projektowe.
5) Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
2) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkoleniach i posiadanych umiejętnościach
3) oczekiwania z zakresu stawki godzinowej
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie o stanie zdrowia zawierające informację o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań objętych konkursem,
7) oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Publiczną Poradnię Psychologiczną-Pedagogiczną 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29 , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z oznaczeniem kandydata (imię i nazwisko) oraz danymi teleadresowymi, z opisem, jakiego rodzaju konkursu oferta dotyczy należy złożyć w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie bądź przesłać zeskanowane dokumenty mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 roku do godz.12.00.

7) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dniu 28 sierpnia godz.13.00.

9) Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Szklarska Poręba, dnia 02.08.2023 r.

Zmiana organizacji czasu pracy

Szanowni klienci informujemy , iż od dnia 24-07-2023 do dnia 05-08-2023r poradnia jest nieczynna. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie bądź osobiście do sekretariatu w godz. od 10 do 12.

Dyrektor PPPP w Szklarskiej Porębie

Alicja Łukaszkiewicz

Konkursy

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć diagnozy i terapii logopedycznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację diagnozy i zajęć Integracji Sensorycznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację – diagnozy i terapii psychologicznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć diagnozy i terapii metodą EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć rehabilitacji ruchowej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Informacja

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie zaprasza logopedów naszych placówek, na SPOTKANIE LOGOPEDÓW, które odbędzie się dnia 18.01.2023r (środa) o godz. 15.00 w
Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze (biblioteka) przy ulicy 1 Maja 43 w Jeleniej Górze

Temat spotkania: Praca logopedy z dzieckiem obcojęzycznym.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz
wraz z zespołem logopedów:
Jolanta Krudys i Alicja Figielska